Regarding Zebra Crossing Rule

यो अनुरोधको प्रतिक्रिया धेरै बाँकी छ कानुनत:, जुनसुकै हालतमा पनि, Hello sarkaar ले हालसम्म जवाफ दिइसकेको हुनु पर्ने हो। (पुरा जानकारी). गुनासो को लागी आन्तरिक पुनरावलोकनको लागि अनुरोध गर्दै.

Dear Hello sarkaar,
There are no zebra crossings in the needy places and some old zebra crossings are erased. Without preparing enough infrastructures, how can the rule be effective?

Yours faithfully,

Rameshwor Dhakal

Hello sarkaar

उद्वरित खण्डहरू लुकाउनेउद्वरित खण्डहरू देखाउने

तपाइकाे गुनासाे च.नं. ५३७२२ वाट गृह मन्त्रालय पठाइएकाे छ ।