"Fund allocation for preventive medicine"

यो अनुरोधको प्रतिक्रिया धेरै बाँकी छ कानुनत:, जुनसुकै हालतमा पनि, Ministry of Health and Population ले हालसम्म जवाफ दिइसकेको हुनु पर्ने हो। (पुरा जानकारी). गुनासो को लागी आन्तरिक पुनरावलोकनको लागि अनुरोध गर्दै.

Dear Ministry of Health and Population,

As we know that, What data gets ,measured data get, a old proverb but ministry of health and population is not giving priority in generating data . Even in Preventive health . So, i would like to draw your attention on it and request to generate data of NCDs locally.

Yours faithfully,

Kiran Paudel