विजेट थप्नुहोस्

काठाडौं राष्ट्रिय राजधानी हो भने बागमती प्रदेशको हिस्सा कसरी मा विजेट थप गर्नको लागि निम्न कोड आफ्नो वेबपेजमा कपी र पेस्ट गर्नुहोस्

तपाइको विजेट येस्तो दखिने छ: