विजेट थप्नुहोस्

What was the percentage drop in influx of tourists in Nepal after the major earthquake in April 2015? मा विजेट थप गर्नको लागि निम्न कोड आफ्नो वेबपेजमा कपी र पेस्ट गर्नुहोस्

तपाइको विजेट येस्तो दखिने छ: