विजेट थप्नुहोस्

विज्ञापन नम्बर १९/२०७९/२०८०,२०/२०७९/२०८० अनुसार बरिष्ट सहायक पदको लागि दरखास्त भर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराउँदछु। मा विजेट थप गर्नको लागि निम्न कोड आफ्नो वेबपेजमा कपी र पेस्ट गर्नुहोस्

तपाइको विजेट येस्तो दखिने छ: