घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काठमाण्डौं

एक सार्वजनिक निकाय, वरिस्ठ सहायक पनि भनिने

प्रभुराज जोशी Contact No- 9848436532

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काठमाण्डौं लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन