औषधि व्यवस्था विभाग बिजुली, काठमाण्डौं(वरिष्ठ फर्मासिष्ट)

एक सार्वजनिक निकाय, वरिष्ठ फर्मासिष्ट आठौ तह पनि भनिने

श्री बिजया लक्ष्मी श्रेष्ठ Mobile No-9841474124

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि औषधि व्यवस्था विभाग बिजुली, काठमाण्डौं(वरिष्ठ फर्मासिष्ट) लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन