विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय

एक सार्वजनिक निकाय, उपसचिव - विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय पनि भनिने

झनक कुमार खत्री Mobile No-9841532624

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन