उप–राष्ट्रपतिको कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, (उपसचिव) - उप–राष्ट्रपतिको कार्यालय पनि भनिने

पुरुषोत्तम नेपाल Mobile No-9841598999

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि उप–राष्ट्रपतिको कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन