सूचना विभाग

एक सार्वजनिक निकाय, उपसचिव -सूचना विभाग पनि भनिने

श्री विष्णुभक्त रंजित Mobile No- 4112717 4112551

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि सूचना विभाग लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन