शिक्षा मन्त्रालय

एक सार्वजनिक निकाय, उपसचिव- शिक्षा मन्त्रालय पनि भनिने

सरस्वती पोखरेल

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि शिक्षा मन्त्रालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन