विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय(उपसचिव )

एक सार्वजनिक निकाय, उपसचिव - प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय पनि भनिने

प्रकाश प्रसाद खरेल (सहायक सुचना अधिकारी) Mobile No- 4211734 42119464211996

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय(उपसचिव ) लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन