परराष्ट्र मन्त्रालय

एक सार्वजनिक निकाय, (उपसचिव) - परराष्ट्र मन्त्रालय पनि भनिने

लेखनाथ भट्टराई

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि परराष्ट्र मन्त्रालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन