कृषि विकास मन्त्रालय

एक सार्वजनिक निकाय, उपसचिव - कृषि विकास मन्त्रालय पनि भनिने

चक्र पाणी पाण्डे Mobile No-9851222516

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि कृषि विकास मन्त्रालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन