सिंचाइ मन्त्रालय

एक सार्वजनिक निकाय, उपसचिव (कानुन) पनि भनिने

बशिष्ट कु. घिमिरे

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि सिंचाइ मन्त्रालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन