जल तथा मौसम विज्ञान विभाग

एक सार्वजनिक निकाय, उपसचिव - जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पनि भनिने

सुरेश प्रसाद नेपाल Mobile No-०१-४२५५९२०, 4262974

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन