भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

एक सार्वजनिक निकाय, उपसचिव पनि भनिने

कृष्ण प्रसाद सुवेदी

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन