सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

एक सार्वजनिक निकाय, उप सचिव - सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पनि भनिने

यदुप्रसाद पन्थी Mobile No-०१-४२११६५० 4211677

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन