घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति

एक सार्वजनिक निकाय, उप निर्देशक पनि भनिने

gopal prasad rijal Contact No- 9847874496 16222379

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन