सडक विभाग

एक सार्वजनिक निकाय, उप-महानिर्देश पनि भनिने

उमेश झा Mobile No-9851126111 ०१-४२५८१५४,

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि सडक विभाग लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन