Office of the Vice President

एक सार्वजनिक निकाय, Under Secretary(Law) पनि भनिने

Purushottam Nepal Contact No-9841598999 01-4221944

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Office of the Vice President लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन