जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, तथ्यांक सहायक पनि भनिने

करम सिंह राना Mobile No-9848820072 ०९३-४२०१८८

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन