स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक

एक सार्वजनिक निकाय, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक पनि भनिने

मधुसुदन राज अमात्य Mobile No-9841437046 ४२६२१६१/२१८

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन