Office of the attorney general

एक सार्वजनिक निकाय, सूचना अधिकारी - Office of the attorney general पनि भनिने

gopal prasad rijal Contact No-9847874496 01-5130067 01-4216101

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Office of the attorney general लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन