वैदेशिक रोजगार विभाग

एक सार्वजनिक निकाय, सूचना आधिकारी पनि भनिने

श्री गम्भीर सिंह विष्ट

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि वैदेशिक रोजगार विभाग लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन