Metropolitan Police Office, Ranipokhari

एक सार्वजनिक निकाय, SSP पनि भनिने

Shusil Kumar Bhandari Contact No-9851031606 4269479

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Metropolitan Police Office, Ranipokhari लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन