जिल्ला प्रशासन कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, स.प्र.जि.अ - जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि भनिने

विस्वामित्र कुइँकेल Mobile no-9841269739 ०९३-४२०२१४

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन