उद्योग मन्त्रालय

एक सार्वजनिक निकाय, स.प्र.जि.अ पनि भनिने

श्री खगेन्द्र बहादुर मल्ल Contact No-9748022939 ०१–४२११४३७

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि उद्योग मन्त्रालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन