Central Investigation Bureau

एक सार्वजनिक निकाय, S.P. पनि भनिने

Dibesh Lohani Contact No-9851131821 4412991

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Central Investigation Bureau लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन