महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना

एक सार्वजनिक निकाय, सी.डि.इ. पनि भनिने

हरिबहादुर थापा Mobile No-9849377566 ०९३-४२०३६०

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन