जल तथा मौसम विज्ञान विभाग - सि.डि.ई.

एक सार्वजनिक निकाय, सि.डि.ई. पनि भनिने

श्री सुदिप भट्टराई Mobile No-4255920 4262374

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग - सि.डि.ई. लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन