विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय

एक सार्वजनिक निकाय, सहसचिव - प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय पनि भनिने

महेन्द्र कुमार थापा Mobile No-9841290918 14211996

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन