अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, सहायक संरक्षक अधिकृत पनि भनिने

राजु घिमिरे Mobile No- 9749567489 ०९३-४२०४९७

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन