ट्याक्सी ट्याम्पो ईकाइ, काठमाण्डौं

एक सार्वजनिक निकाय, सहायक निरीक्षक पनि भनिने

सुनिल यादव Contact No-9849151408 ०१–४३५०११८

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि ट्याक्सी ट्याम्पो ईकाइ, काठमाण्डौं लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन