जिल्ला शिक्षा कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, शाखा अधिकृत - जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि भनिने

राम दत्त भट्ट Mobile No-9848723248 ०९३-४२०१३५

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन