भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय - शाखा अधिकृत

एक सार्वजनिक निकाय, शाखा अधिकृत - भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय पनि भनिने

श्री बासुदेव हुमाँगाई Contact No-9851025203 4226328

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय - शाखा अधिकृत लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन