राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र

एक सार्वजनिक निकाय, शाखा अधिकृत पनि भनिने

श्री धर प्रसाद घिमिरे Mobile No-971111908 5523170

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन