उद्योग मन्त्रालय - सह–सचिव

एक सार्वजनिक निकाय, सह–सचिव - उद्योग मन्त्रालय पनि भनिने

दिनेश कुमार घिमिरे Contact No-9851165989 ०१–४२११४३७

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि उद्योग मन्त्रालय - सह–सचिव लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन