संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

एक सार्वजनिक निकाय, सह–सचिव - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि भनिने

श्री साधुराम सापकोटा Mobile No-4211669 4211620

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन