जिल्ला पशुसेवा कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, पशु चिकित्सक पनि भनिने

मोहन देव भट्ट Mobile No-9749517606 ०९३-४२०१०४

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि जिल्ला पशुसेवा कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन