Public Service Commision

एक सार्वजनिक निकाय, PSC पनि भनिने

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Public Service Commision लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन