प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुर्ण जागरण महाशाखा

एक सार्वजनिक निकाय, प्रशासक पनि भनिने

अच्यूत रामिछाने Mobile No-०१-४१०००८०

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुर्ण जागरण महाशाखा लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन