राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजना

एक सार्वजनिक निकाय, प्रमुख नापी अधिकृत - राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजना पनि भनिने

श्री नवराज सुवेदी

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजना लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन