Office of the PM and the Council of Ministers

एक सार्वजनिक निकाय, OPMCM पनि भनिने

Information Officer: Devi Prasad Thapaliya Under Secretary OPMCM, 977-1-4211038, 9841383251 , there Email: devi_thapaliya2000@yahoo.com; dpthapaliya@nepal.gov.np

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Office of the PM and the Council of Ministers लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन