गुणस्तर तथा नापतौल क्षे.का. काठमाण्डौं

एक सार्वजनिक निकाय, निरीक्षक पनि भनिने

रोशन गौतम Contact No-9849153082 ०१–४३८१३३०

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि गुणस्तर तथा नापतौल क्षे.का. काठमाण्डौं लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन