उद्योग विभाग

एक सार्वजनिक निकाय, निर्देशक - उद्योग विभाग पनि भनिने

रुद्र बहादुर मल्ल Contact No-9851115308 ०१–४२६१२०३

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि उद्योग विभाग लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन