सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

एक सार्वजनिक निकाय, निर्देशक पनि भनिने

शिशिर घिमिरे Contact No- +977-1-4438218, 4439558

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन