Nepal embassy - Pakistan

एक सार्वजनिक निकाय

Embassy of Nepal House No. 6, Gomal Road, E-7, Islamabad

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Nepal embassy - Pakistan लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन