Nepal embassy - India

एक सार्वजनिक निकाय

Deputy Chief of Mission:dcm@nepalembassy.in Consular Section: consular@nepalembassy.in

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Nepal embassy - India लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन