Nepal embassy - China

एक सार्वजनिक निकाय

No 1, San Li Tun Xi Liu Jie, Beijing 100600

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Nepal embassy - China लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन